ag环亚集团

Tìm hi?u thêm
Tìm hi?u thêm
Tìm hi?u thêm
Hình ?nh Khác

Chu?i c?ng nghi?p tích h?p LONGi

LONGi lu?n gi? v?ng l?y giá tr? khách hàng làm c?t l?i và cam k?t t?o ra m?t ng?i nhà xanh s?ch ??p và ?áng s?ng cho toàn nh?n lo?i. Chúng t?i th?ng qua cung c?p các s?n ph?m có giá tr? gia t?ng cao ?? cung c?p gi?i pháp m?t c?a cho ngành n?ng l??ng xanh, giúp b?n l?a ch?n hi?u qu? cao h?n và d?ch v? ti?n l?i h?n.

Silicon Wafer hi?u qu? cao

ag环亚集团单晶硅片

Kích th??c quy ??nh c?a Silicon Wafer có m?c ?? phù h?p cao v?i thi?t b? bào quang c?ng ngh? PERC hi?n có và kh? n?ng t??ng thích m?nh m?, phù h?p v?i vi?c gi?m chi phí ?i?n n?ng; thích h?p v?i xu h??ng phát tri?n c?a "Silicon Wafer kích th??c l?n" và có hi?u su?t chi phí cao.

M?-?un thay ??i cao

ag环亚集团高转化率组件

V?n d?ng m?t lo?t các c?ng ngh? tiên ti?n ?? t?ng c?ng su?t c?a các m?-?un và phù h?p v?i các m?-?un có hi?u su?t thay ??i cao c?a d? án có các hoàn c?nh khác nhau, các m?-?un hai m?t ?? ???c nghi?m ch?ng trên toàn c?u, và c?ng su?t hai m?t tang cao, ch?t l??ng cao ??m b?o ?? tin c?y l?u dài c?a các m?-?un.

Tìm hi?u thêm

Gi?i pháp ?a hoàn c?nh

ag环亚集团多场景太阳能光伏解决计划

??i ng? và h? th?ng qu?n l? và ki?m soát toàn b? quy trình chuyên nghi?p hàng ??u trong ngành cung c?p cho khách hàng các gi?i pháp nhi?u pha thi?n v?i m?i tr??ng, th?ng qua t? v?n d? án, thi?t k?, l?p ??t, mua s?m, ch?y th?, v?n hành và b?o trì, tài chính và các gi?i pháp ?a hoàn c?nh toàn di?n, m?t c?a khác.

Tìm hi?u thêm

Silicon Wafer hi?u qu? cao

ag环亚集团单晶硅片

Kích th??c quy ??nh c?a Silicon Wafer có m?c ?? phù h?p cao v?i thi?t b? bào quang c?ng ngh? PERC hi?n có và kh? n?ng t??ng thích m?nh m?, phù h?p v?i vi?c gi?m chi phí ?i?n n?ng; thích h?p v?i xu h??ng phát tri?n c?a "Silicon Wafer kích th??c l?n" và có hi?u su?t chi phí cao.

M?-?un thay ??i cao

ag环亚集团高转化率组件

V?n d?ng m?t lo?t các c?ng ngh? tiên ti?n ?? t?ng c?ng su?t c?a các m?-?un và phù h?p v?i các m?-?un có hi?u su?t thay ??i cao c?a d? án có các hoàn c?nh khác nhau, các m?-?un hai m?t ?? ???c nghi?m ch?ng trên toàn c?u, và c?ng su?t hai m?t tang cao, ch?t l??ng cao ??m b?o ?? tin c?y l?u dài c?a các m?-?un.

Tìm hi?u thêm

Gi?i pháp ?a hoàn c?nh

ag环亚集团多场景太阳能光伏解决计划

??i ng? và h? th?ng qu?n l? và ki?m soát toàn b? quy trình chuyên nghi?p hàng ??u trong ngành cung c?p cho khách hàng các gi?i pháp nhi?u pha thi?n v?i m?i tr??ng, th?ng qua t? v?n d? án, thi?t k?, l?p ??t, mua s?m, ch?y th?, v?n hành và b?o trì, tài chính và các gi?i pháp ?a hoàn c?nh toàn di?n, m?t c?a khác.

Tìm hi?u thêm
ag环亚集团(中国游)官方网站

Trung t?m nghiên c?u LONGi

LONGi Tr??ng có m?t Trung t?m nghiên c?u và phát tri?n... v? bào x??ng b?ng silicon, pin, thành ph?n và gi?i pháp, thi?t l?p quan h? h?p tác chi?n l??c v?i các t? ch?c nghiên c?u khoa h?c nh? tr??ng ??i h?c New South Wales và Vi?n nghiên c?u v?t ch?t Sillicon qu?c gia tr??ng ??i h?c Chi?t Giang, h?p h?p nghiên c?u ??i h?c h?p k? thu?t, cung c?p b?o ??m cho s? phát tri?n k? thu?t, và giành ???c trung t?m c?ng ngh? qu?c gia.

ag环亚集团(中国游)官方网站
4036 <Con ng??i>
K? thu?t viên
71.41 t? nh?n d?n t?
??u t? vào nghiên c?u phát tri?n
2132 h?ng m?c
S? l??ng b?ng sáng ch?
26.81 <%>
Hi?u qu? HJT

Gi?i pháp

LONGi ?ang trên con ???ng ??i m?i t? ??i m?i s?n ph?m thay ??i ngành c?ng nghi?p ??n ??i m?i c?ng ngh? thay ??i b? c?c ngu?n n?ng l??ng c?a th? gi?i. Tr??c nhu c?u ?ng d?ng c?a nhi?u hoàn c?nh ? các ngành ngh?, LONGi cung c?p các gi?i pháp toàn c?nh.

ag环亚集团太阳能光伏电站解决计划

Gi?i pháp tr?m phát ?i?n

ag环亚集团(中国游)官方网站

Giúp ngành c?ng nghi?p ?i?n th?c hi?n ???c tính trung hòa carbon m?t cách toàn di?n

Tìm hi?u thêm
ag环亚集团太阳能光伏行业用户解决计划

Gi?i pháp ngành

ag环亚集团工厂图ICON

Gi?i pháp toàn c?nh cho ngành quang ?i?n +

Tìm hi?u thêm
ag环亚集团太阳能光伏发电户用解决计划

Gi?i pháp gia ?ình

ag环亚集团(中国游)官方网站

C?ng nghi?p quang ?i?n x?y d?ng n?ng th?n t??i ??p

Tìm hi?u thêm
ag环亚集团氢能计划

Gi?i pháp n?ng l??ng hydro

ag环亚集团(中国游)官方网站

Gi?i pháp n?ng l??ng ?i?n xanh + hydro xanh ?? x?y d?ng m?t trái ??t xanh

Tìm hi?u thêm
ag环亚集团情况、社会与治理

C?ng ty và Chính ph?

Chúng t?i thúc ??y ??i m?i ?? làm cho th? gi?i tr? nên lành m?nh h?n, an toàn h?n và b?n v?ng h?n. Chúng t?i chú tr?ng vai trò phát huy c?a mình trong m?i tr??ng kinh doanh toàn c?u và ngh?a v? theo ?u?i c?ng d?n doanh nghi?p tiêu chu?n cao

【网站地图】【sitemap】
友情链接:伟德国际BETVlCTOR  宝马娱乐  鸿运国际  安博体育在线  尊龙凯时  Vwin德赢  OB欧宝  尊龙凯时官网  hg8868皇冠官方登录平台  jdb电子  尊龙凯时  多彩联盟  尊龙凯时人生就是搏  诸侯快讯  尊龙凯时官网